Lukoil lubricants east europe s.r.l.
Lukoil lubricants east europe s.r.l.

Politica de prelucrare a datelor cu caracter personal e

FPOLITICA DE PRELUCRARE A DATELOR CU CARACTER PERSONAL
 
Vă rugăm să citiți cu atenție informațiile din prezentul document deoarece acesta exprimă politica LUKOIL LUBRICANTS EAST EUROPE S.R.L. (“LLEE”) în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal pe care le obține prin intermediul accesării dumneavoastră a website-ului www.lukoil-lubricants.ro ("Site").
 
Prin intermediul prezentei politici, va informăm următoarele aspecte:
 
·      Informații generale
·      Temeiul juridic pentru prelucrarea datelor cu caracter personal
·      Scopurile și metodele de prelucrare a datelor cu caracter personal
·      Categorii de date cu caracter personal vizate și sursele acestora
·      Prelucrarea datelor cu caracter personal și perioada de stocare
·      Drepturile dvs. în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal, în calitate de persoană vizată
·      Informații cu privire la terțe părți implicate în prelucrarea datelor cu caracter personal
·      Transferul datelor cu caracter personal în străinătate
·      Informații privind cerințele aplicabile protecției datelor cu caracter personal
·      Responsabilitatea LUKOIL  pentru prelucrarea datelor cu caracter personal
·      Date de contact - persoane responsabile LLEE
 
1.      Informații generale
 
1.1.   Politica de prelucrare a datelor cu caracter personal ("Politica") de către LUKOIL LUBRICANTS EAST EUROPE S.R.L. („LLEE”, „Operatorul” sau „noi”) a fost elaborată în conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date („Regulamentul general privind protecția datelor cu caracter personal”) și conține informații privind cerințele aplicabile protecției prelucrării datelor cu caracter personal.
1.2.   Politica este redactată în conformitate cu cerințele Convenției pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea automată a datelor cu caracter personal a Consiliului Europei, recomandările Grupului de lucru Working Party 29, Constituția României, legile naționale și alte acte legislative din Romania referitoare la datele cu caracter personal.
1.3.   Scopul acestei Politici este de a informa utilizatorii Site-ului, în calitate de persoane vizate („persoanele vizate”, „Utilizatorii” sau „dumneavoastră/dvs.”)  cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal efectuată de către LLEE, în calitate de operator al datelor cu caracter personal ale Utilizatorilor, cu respectarea principiilor fundamentale ale legitimității, echității și transparenței potrivit scopurilor listate mai jos.
1.4.   Protecția drepturilor și libertăților fundamentale ale persoanei vizate, ca parte a prelucrării datelor cu caracter personal, inclusiv protecția drepturilor la viața privată, personală și de familie reprezintă una dintre prioritățile LLEE.
1.5.   Politica acoperă informații despre toate datele cu caracter personal prelucrate de LLEE ale Persoanelor vizate  și constituie un document public.
1.6.   Totodată, Politica are aplicabilitate asupra tuturor dispozitivelor utilizate în scopul accesării Site-ului, dispozitive de tip smartphone, tabletă, televizor.
1.7.   În cazul în care Utilizatorii nu sunt de acord cu prevederile Politicii, astfel cum sunt expuse în prezentul document, aceștia nu vor mai utiliza website-ul www.lukoil-lubricants.ro. Prin continuarea accesării Site-ului, Utilizatorii sunt de acord cu activitatea de prelucrare a datelor lor efectuată de către LLEE, în termenii și condițiile prevăzute în Politică.
1.8.   Pentru orice informații suplimentare, sugestii, reclamații în legătură cu prezenta Politică sau cu datele dvs. cu caracter personal, vă rugăm să ne contactați, utilizând datele de contact ale persoanei responsabile cu protecția datelor din secțiunea 11 de mai jos.
1.9.   LLEE va răspunde în mod gratuit solicitărilor într-un termen de maximum o lună. Doar în situații excepționale, atunci când cererile persoanelor vizate sunt în mod vădit nefondate sau excesive, LLEEl poate să perceapă o taxă rezonabilă, ținând cont de costurile administrative pentru furnizarea informațiilor sau să refuze să dea curs cererii, demonstrând caracterul vădit nefondat sau excesiv al cererii.
 
2.      Temeiul juridic pentru prelucrarea datelor cu caracter personal
 
2.1.   LLEE își bazează activitatea de prelucrare a datelor cu caracter personal ale Utilizatorilor pe următoarele temeiuri juridice:
a)   Consimțământul Utilizatorilor la prelucrarea datelor cu caracter personal a acestora, atunci când este cerut de lege (de ex., pentru activități de reclamă, marketing și publicitate când sunt trimise informații prin anumite canale).
b)  Negocierea și încheierea contractelor cu Utilizatorii;
c)   Respectarea legilor din România aplicabile LLEE de ex., cerințe din legislația fiscală sau legislația arhivării);
d)  Interesul legitim al LLEE privind analizarea modului în care Site-ul este utilizat, în vederea îmbunătățirii acestuia, precum și pentru realizarea cercetărilor și studiilor de piață.
 
3.      Scopurile și metodele de prelucrare a datelor cu caracter personal
 
3.1.   LLEE colectează și prelucrează datele cu caracter personal ale persoanelor vizate în următoarele scopuri:
a)   Administrarea și îmbunătățirea site-ului www.lukoil-lubricants.ro;
b)  În legătură cu desfășurarea activităților de reclamă, marketing și publicitate;
c)   Încheierea și executarea contractelor de drept civil, inclusiv contractele de prestări servicii;
d)  Privind desfășurarea serviciilor de comunicații electronice;
e)   Desfășurarea campaniilor având ca obiectiv principal fidelizarea clienților și măsurarea gradului de mulțumire al acestora, raportat la prestarea serviciilor de către LLEE;
f)   În vederea realizării cercetărilor și studiilor de piață;
g)  Achitarea taxelor și impozitelor aferente premiilor oferite ca urmare a desfășurării campaniilor promoționale;
h)   Arhivarea datelor cu caracter personal în scopuri statistice;
3.2.   LUKOIL nu ia decizii individuale cu caracter automat în legătura cu Utilizatorii pe baza datelor cu caracter personale prelucrate prin intermediul Site-ului.
 
4.      Categorii de date cu caracter personal vizate și sursele acestora
 
4.1.   În general, datele cu caracter personal pe care LLEE le prelucrează prin intermediul Site-ului sunt obținute direct de la Utilizatori.
4.2.   Cu toate acestea, LLEE prelucrează date cu caracter personal obținute și în mod indirect. Astfel de categorii de date cu caracter personal pot fi :
a)   nume și prenume;
b)  data și locul nașterii;
c)   semnătura;
d)  telefon/fax, adresa (domiciliu/reședință), e-mail.
4.3.   LLEE nu efectuează activități de prelucrare a unor categorii speciale de date cu caracter personal (cele care privesc etnia, identitatea națională, orientarea politică, convingerile religioase sau filozofice, apartenența sindicală, starea de sănătate, viața sexuală) sau datele cu caracter personal biometrice (cele privind caracteristicile fiziologice și biologice ale unei persoane fizice care conduc la identificarea datelor cu caracter personal ale acesteia) , cu excepția cazurilor prevăzute de lege.
4.4.   În măsura în care LLEE vizează modificarea listei datelor cu caracter personal pe care le prelucrează prin intermediul Site-ului, LLEE va asigura înainte de efectuarea activității de prelucrare propriu-zise atât actualizarea corespunzătoare a acestei Politici, cât și, în măsura în care este necesar, informarea suplimentară prin alte mijloace ale persoanelor vizate.
4.5.   LLEE mai desfășoară și alte prelucrări de date cu caracter personal, distinct de cele efectuate prin intermediul Site-ului. Astfel de prelucrări sunt efectuate prin intermediul unor alte mijloace prelucrare, distinct de Site, și vizează alte categorii de persoane vizate decât Utilizatorii. În cazul acestor alte prelucrări de date efectuate, LLEE își va îndeplini în mod corespunzător toate obligațiile aferente prelucrării de date, inclusiv cele de informare, prin mijloace corespunzătoare activităților respective de prelucrare.
 
5.      Prelucrarea datelor cu caracter personal și perioada de  stocare
 
5.1.   Prelucrarea datelor cu caracter personal încetează de îndată ce scopurile prelucrării sunt atinse, temeiurile juridice pentru prelucrarea datelor încetează să mai existe, iar perioada de stocare a documentelor, prevăzută de legislația privind arhivele naționale din România și reglementările locale ale LLEE, expiră.
5.2.   După expirarea perioadei de prelucrare a datelor cu caracter personal, acestea sunt fie șterse, fie anonimizate pentru a fi utilizate în scopuri de cercetare statistică.
 
6.      Drepturile dvs. în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal, în calitate de persoană vizată
 
6.1    Persoana vizată beneficiază de dreptul de acces la datele cu caracter personal pe care LLEE le deține, în limitele stabilite de lege.
6.2    Persoana vizată are dreptul să solicite și să obțină de la Operator rectificarea, actualizarea, restricționarea sau ștergerea acestora, în condițiile în care datele cu caracter personal sunt incomplete sau inexacte, au fost obținute în mod ilegal, nu sunt necesare în scopul prelucrării declarate sau își retrage consimțământul, iar LLEE nu mai are un alt temei juridic de prelucrare a datelor vizate.
6.3    Peroana vizată are, de asemenea, dreptul de a se opune prelucrării furnizând un motiv relevant pentru persoana sa (în caz de opunere la prelucrarea în scop de marketing direct, nu este nevoie să fie furnizat nici un motiv).
6.4    În plus, persoanele vizate au dreptul de a nu fi supuse unor decizii individuale cu caracter automat și de a solicita portabilitatea datelor în condițiile stabilite de lege.
6.5    Pentru exercitarea acestor drepturi, persoanele vizate se pot adresa responsabilului cu protecția datelor LLEE, utilizând datele de contact menționate mai jos în secțiunea 11, prin intermediul unei solicitări scrise sau electronice. De asemenea, persoanele vizate beneficiază de dreptul de a se adresa cu o plângere Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal ("ANSPDCP"), ale căror date de contact le puteți găsi în secțiunea 11 de mai jos, privind prelucrarea datelor cu caracter personal de către Operator, dar și de dreptul de a se adresa justiției.
 
7.      Informații cu privire la terțe părți implicate în prelucrarea datelor cu caracter personal
7.1.   Pentru realizarea scopurilor din cele indicate mai sus, atunci când este necesar, datele cu caracter personal ale persoanelor vizate pot fi transferate către următoarele tipuri de destinatari: afiliați/entități din grupului LUKOIL, autorități publice de orice tip și autorități judecătorești, furnizori de servicii și bunuri, organizații de cercetare a pieței, parteneri contractuali LUKOIL.
 
8.      Transferul datelor cu caracter personal în străinătate
8.1.   LLEE poate transmite datele cu caracter personal, având în vedere scopurile și categoriile de date colectate și prelucrate în state din cadrul UE/ SEE.
8.2.   De asemenea, LLEE poate transmite datele cu caracter personal, având în vedere scopurile și categoriile de date colectate și prelucrate în alte state aflate în afara spațiului european:  Rusia.
8.3.   Pentru transferurile în afara UE/SEE, LLEE își va întemeia transferul datelor cu caracter personal pe baza clauzelor contractuale standard adoptate la nivelul Comisiei Europene sau alte garanții recunoscute de lege.
8.4.   Operatorul va defini prin contract lista acțiunilor (operațiunilor) privind datele cu caracter personal care urmează să fie efectuate de către persoana responsabilă pentru prelucrarea datelor cu caracter personal, scopurile prelucrării, obligațiile privind confidențialitatea față de datele cu caracter personal asumate de către persoana respectivă, precum și obligațiile de a proteja datele cu caracter personal în care acestea sunt prelucrate, precum și condițiile de protecție a datelor cu caracter personal prelucrate.
 
9.      Informații privind cerințele aplicabile protecției datelor cu caracter personal
 
9.1.   În desfășurarea prelucrării datelor cu caracter personal, Operatorul ia măsuri necesare legale, organizatorice și tehnice pentru protecția datelor cu caracter personal pentru prevenirea accesului neautorizat sau neadecvat la datele cu caracter personal, precum și pentru protejarea datelor dumneavoastră împotriva distrugerii accidentale, sau ilegale, pierderii,  modificării și/sau utilizării defectuoase a acestora. 
9.2.   Datele cu caracter personal sunt protejate prin intermediul următoarelor măsuri:
a)     Numirea persoanelor responsabile cu desfășurarea activităților privind  prelucrarea datelor cu caracter personal și securitatea datelor cu caracter personal, desemnarea clară a atribuțiilor acestora în cadrul funcțiilor ocupate;
b)    Emiterea reglementărilor interne la nivel LLEE privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția  acestora vizând prevenirea și urmărirea încălcărilor legii, eliminarea consecințelor respective;
c)     Desfășurarea unor cursuri și traininguri specifice, acordarea de sprijin metodologic, informarea,  a angajaților implicați în prelucrarea datelor cu caracter personal în legătură cu normele privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția acestora stabilite de actele legislative de reglementare ale organele executive și regulamentele LLEE;
d)    Asigurarea securității suporturilor de stocare a datelor cu caracter personal și controlul asupra utilizării lor, în scopul de a exclude cazurile de pierdere, furt, substituire, copierea neautorizată a acestora sau a distrugerii;
e)     Accesul la datele cu caracter personal ale persoanelor vizate exclusiv de către persoanele care dețin funcții în cadrul LLEE incluse în lista de posturi care necesită prelucrarea datelor cu caracter personal ale persoanelor;
f)     Punerea în aplicare a procedurii de prelucrare a datelor cu caracter personal în zona protejată, precum și organizarea protecției fizice a suporturilor de stocare a datelor cu caracter personal, locații și instrumente pentru prelucrarea acestora;
g)    Acordarea de acces limitat la spațiile și mediile utilizate pentru desfășurarea activităților privind prelucrarea datelor cu caracter personal și / sau de stocare a datelor în format fizic;
h)     Identificarea amenințărilor la adresa siguranței datelor cu caracter personal în timp ce acestea sunt prelucrate în cadrul sistemelor informaționale de date cu caracter personal, de dezvoltare, dacă este cazul, un sistem personal de protecție a datelor în timp ce acestea sunt prelucrate în cadrul sistemelor informaționale de date cu caracter personal și stabilirea regulilor de acces la date cu caracter personal;
i)      Urmărirea cazurilor de acces neautorizat la datele cu caracter personal și luarea unor măsuri corespunzătoare;
j)      Controlul periodic asupra respectării măsurilor de protecție a datelor cu caracter personal în raport cu legislația națională privind protecția datelor cu caracter personal și a actelor normative locale aplicabile, adoptate în temeiul legislației menționate.
 
10.     Responsabilitatea LLEE pentru prelucrarea datelor cu caracter personal
 
10.1.   LLEE se asigură ca angajații săi și persoanele responsabile cu protecția datelor cu caracter personal cunosc și aplică prevederile legale în vigoare în această materie, respectând drepturile persoanelor vizate.
 
10.2.   În acest sens, LLEE efectuează în mod constant și periodic activități de training specializat în materia protecției datelor cu caracter personal, instruind angajații cu responsabilități în această arie, despre metodele de lucru în legătura cu datele cu caracter personal ale persoanelor vizate și despre prevederile legale.
 
10.3.    De asemenea, la nivelul LLEE există implementate o serie de politici, proceduri și regulamente atât interne, destinate strict angajaților LLEE, cât și publice, destinate unor categorii mai ample de persoane, în care se reglementează în mod amănunțit diferitele activități de prelucrare a datelor cu caracter personal, îndeplinindu-se astfel obligațiile aplicabile pe care LLEE le are.
În conformitate cu legislația națională aplicabilă, angajații LLEE cu atribuții în prelucrarea datelor cu caracter personal poartă răspunderea disciplinară, civilă, administrativă sau penală pentru încălcarea normelor de prelucrare a datelor cu caracter personal și a cerințelor privind protecția datelor cu caracter personal.
 
11.     Date de contact - persoane responsabile LLEE
 
11.1.   Denumirea Operatorului: LUKOIL LUBRICANTS EAST EUROPE S.R.L., Codul unic de înregistrare 19737772. Adresă: Str.Mihai Bravu, Nr.235, Ploiesti, Jud.Prahova..
11.2.   Pentru persoana responsabilă pentru protecția datelor cu caracter personal în LUKOIL LUBRICANTS EAST EUROPE S.R.L. scrieti la adresa: office@LUKOIL-lubricants.ro .
11.3.   Date de contact ANSPDCP, organism public central autonom cu competență generală în domeniul protecției datelor cu caracter personal:
Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal. Adresă: B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30, Sector 1, cod poștal 010336, București, România, tel. +40.318.059.211; +40.318.059.212, Fax: +40.318.059.220, e-mail: anspdcp@dataprotection.ro, web-site-ul: www.dataprotection.ro